องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
  http:// www.thaitambol.net/xyz  
  อบจ.มหาสารคาม  เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทร.  0-4372-1967-8
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 หน้าค้นหาข้อมูล อบจ.
 หน้าแรก อบจ.
 ข้อมูลทั่วไป
  • ข้อมูลทั่วไปของอบจ.
  • ข้อมูลประชากร
  ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  • นโยบายและแนวทาง
  • สภา อบจ.
  • นายก อบจ.และคณะผู้บริหาร
  • ปลัด อบจ.และพนักงาน
  • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
  • รายได้ของ อบจ.
  • รายจ่ายของ อบจ.
  • งบประมาณประจำปี
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการเกษตร
  ข้อมูลด้านสังคมท้องถิ่น
  • กิจกรรม
  ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ร้านอาหารและที่พัก
  หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
  •สถานที่ทางศาสนา
  • สถานพยาบาล
  • สถานศึกษา
 
 
ชื่อ อบจ.
            ชื่อ อบจ.    มหาสารคาม
คำขวัญของ อบจ.
           ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ที่ตั้ง
      ตำบลมหาสารคาม ,  อำเภอเมือง,  จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศ
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ทิศใต้ : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ทิศตะวันออก : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
ทิศตะวันตก : ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
การคมนาคม
           ถนน คศล. ระยะทางรวม   0   กม. (สภาพการใช้ประโยชน์    ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล)
           ถนนลาดยาง ระยะทางรวม  0  กม. (สภาพการใช้ประโยชน์    ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล)
           ถนนลูกรัง ระยะทางรวม  0  กม. (สภาพการใช้ประโยชน์    ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล)
           อื่น ๆ ระยะทางรวม  0  กม. (สภาพการใช้ประโยชน์    ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล)
แหล่งน้ำ
           จำนวนบ่อน้ำ/สระน้ำ  0  แห่ง.
           จำนวนบ่อบาดาล  0   แห่ง.
           จำนวนฝ่าย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ  0  แห่ง.
           จำนวนประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่น ๆ  0  แห่ง.
           จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง  0  แห่ง.
           อื่น ๆ  0  แห่ง.
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           พื้นที่ป่าไม้    0   ไร่
           พื้นที่สาธารณะ    0   ไร่
           ปริมาณขยะต่อวัน   0    ลบ.ม.
ด้านอื่น ๆ
           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  0  ครัวเรือน
           จำนวนหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  0  แห่ง
 
   
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net