ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
อบจ.มหาสารคาม   อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
  โทร. 0-4372-1967-8
 
 
ข้อมูลของ อบจ.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลด้านการบริหาร - การปกครอง
 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านสังคมท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 • หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
     
 • เทศบาลในเขต อบจ. มหาสารคาม
 • อบต.ในเขต อบจ. มหาสารคาม
 • เว็บไซต์ อบจ. มหาสารคาม
     
   
  นายก อบจ.
    นายยิ่งยศ อุดมพิมพ์
     
   
  รายชื่อสมาชิกสภาจังหวัด
    1.  นางสาวนงลักษณ์ ทุงจันทร์  --  อำเภอเมือง
  2.  นายโกศล คาดพันโน  --  อำเภอโกสุมพิสัย
  3.  นายเลอสรรค์ สิทธิด่าง  --  อำเภอโกสุมพิสัย
  4.  ส.อ. วิทน โชติเมืองปัก  --  อำเภอกันทรวิชัย
  5.  นายชัยอนันต์ เอี่ยมสะอาด  --  อำเภอกันทรวิชัย
  6.  นายมานพ เชาวรัตน์  --  อำเภอเชียงยืน
  7.  นายวิเชียร จงชูวณิชย์  --  อำเภอบรบือ
  8.  นายชนินทร์ มีนาสันติรักษ์  --  อำเภอบรบือ
  9.  นายสงกรานต์ ศิริไปล์  --  อำเภอบรบือ
  10.  นางวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร  --  อำเภอนาเชือก
  11.  นายเดชา ปัสสำราญ  --  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
  12.  นายบรรเลง อุ่นพิกุล  --  อำเภอวาปีปทุม
  13.  นายสามารถ อัปปะมะโน  --  อำเภอวาปีปทุม
  14.  นายสุรศักดิ์ แสนหล้า  --  อำเภอยางสีสุราช
  15.  นายคำดี แสงไพร  --  อำเภอกุดรัง
     
     
  Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
  บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
   56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
  about us
  contact us
  Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved