ศาลแขวง
 

             
ศาลแขวง
     มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพากษาหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 40,000 บาท  และคดีอาญาซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ       
     แต่ทั้งนี้จะลงโทษจำคุกเกินหกเดือน หรือปรับเกิน 10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษ จำคุกหรือปรับนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ไดถ้าศาลแขวง เห็นว่าสมควรลงโทษจำเลยเกินอัตราดังกล่าวแล้วก็ให้มีอำนาจพิพากษาได้แต่จะต้องให้ผู้พิพากษาอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสำนวน     และลงลายมือชื่อในคำพิพากษา เป็นองค์คณะด้วย                     
เว็บไซต์
โครงสร้างศาลยุติธรรม
ศาลฏีกาคืออะไร
ศาลอุทธรณ์คืออะไร
ศาลชั้นต้นคืออะไร
ศาลทั่วราชอาณาจักร
สำนักระงับข้อพิพาท
 
ศาลแขวง
• ศาลแขวงพระนครเหนือ
• ศาลแขวงพระนครใต้
• ศาลแขวงธนบุรี
• ศาลแขวงพระโขนง
• ศาลแขวงดุสิต
• ศาลแขวงตลิ่งชัน
• ศาลแขวงปทุมวัน
• ศาลแแขวงพระนครศรีอยุธยา
• ศาลแขวงลพบุรี
• ศาลแขวงนนทบุรี
• ศาลแขวงสมุทรปราการ
• ศาลแขวงชลบุรี
• ศาลแขวงนครราชสีมา
• ศาลแขวงนครราชสีมา(พิมาย)
• ศาลแขวงสุรินทร์
• ศาลแขวงอุบลราชธานี
• ศาลแขวงขอนแก่น
• ศาลแขวงอุดรธานี
• ศาลแขวงเชียงใหม่
• ศาลแขวงลำปาง
• ศาลแขวงพิษณุโลก
• ศาลแขวงนครสวรรค์
• ศาลแขวงนครปฐม
• ศาลแขวงราชบุรี
• ศาลแขวงสุพรรณบุรี
• ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
• ศาลแขวงสงขลา