ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร


 

มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก
ของพนักงานส่วนตำบล

             อาศัยอำนาจตาม มาตรา 17(5) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 4 และข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงาน ส่วนตำบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545 และในการประชุม ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ได.มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก ของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
             1. การสอบคัดเลือก (เปลี่ยนสายงาน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3
                 1.1 ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก ทุกตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3
                 1.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
                        (1) ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 หรือระดับ 2
                        (2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนดสำหรับ
                              ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก
                        (3) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 6,360 บาท
             2. การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
                 2.1 ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก
                        (1) นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6
                        (2) นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6
                        (3) นักบริหารงานคลัง ระดับ 6
                        (4) นักบริหารงานช่าง ระดับ 6
                        (5) นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6
                        (6) นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6
                        (7) นักบริหารงานการเกษตร ระดับ 6
                        (8) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6
                2.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
                       2.2.1 ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6
                                (1) ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
                                (2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
                                (3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด
                       2.2.2 ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6
                                (1) ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
                                (2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี และ
                                (3) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ งานบริหาร งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์
                                      งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                                      มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
                                (4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน.ง ที่ ก.อบต. กำหนด
                      2.2.3 ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 6
                               (1) ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
                               (2) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและ
                               (3) เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านการคลัง การเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน งานพัสดุหรือ
                                     งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
                               (4) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ที่ ก.อบต. กำหนด

 
   
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved