ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร

        
 คณะกรรมการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อที่ทำการ อบต. โทรศัพท์
นายสมบูรณ์ คำชู ประธาน อบต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 0-7739-7257
นายปณิธาน ปรุงคำมา รองประะธาน ฯ อบต.บุญเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0-1662-0925
นายเชื้อ ฮั่นจินดา เลขานุการ อบต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 0-9811-4314
นายสงบ สมวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ อบต.ไม้รูด อ.คลองใหญ. จ.ตราด 0-1949-6216
นางสาวสมคิด อินทรกุล เหรัญญิก อบต.บ่อดาล อ.สะทิง จ.สงขลา 0-7448-5313
นายธีระชัย กลีบแก้ว ผู้ช่วยเหรัญญิก อบต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 0-1370-0493
นายธีรศักดิ์ แสงศรีจันทร์ วิชาการ/กิจกรรม อบต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-1952-5650
นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิตติกุล วิชาการ/กิจกรรม อบต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0-9982-1610
จสอ.วัฒนชัย บุญมานะ นายทะเบียน อบต.สเม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 0-1854-4948
พ.อ.อ.ณัฐพล สุขใย ผู้ช่วยนายทเบียน อบต. คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมฯ 02-5983435-6
นายพัสกร ใยน้อย สวัสดิการ อบต.บ้านใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 0-1630-9893
นายสมบูรณ์ วารินสุข ผู้ช่วยสวัสดิการ อบต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 0-1727-5386
ส.ต.ท.ธงศักดิ์ โอษะคลัง ประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 0-1799-9503
นายนพดล กัณหา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ อบต.แคป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรี 0-1674-0005
 
     
     
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved