ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร

      

ที่ มท 0809.1/ ว   สำนักงาน ก.ทอบต.
    ถนนราชสีมา วังสวนสุนันทา กทม.10300
  ธันวาคม 2545  เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการให้ลูกจ้างพ้นจากตำแหน่ง
เรียน ประธาน ก.ท.จ.,ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัดและประธาน ก.เมืองพัทยา

                      ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส.วนตํ าบล ในการประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2545และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดเป็นข้อแนะนำแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่ง ตั้งและการให้ ลูกจ้างชั่วคราวพ้นจากตำแหน่งว่า ก.อบต.จังหวัด ก.ท.จ. และ ก.เมือง พัทยา อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นหลักการให.องค.การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และเมือง พัทยา ออกคํ าสั่งแต่งตั้ง และให้ลูกจ้างชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ภาย ใต้เงื่อนไขดังนี้
                    (1) การพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา
                    (2) การพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากการลาออกจากการเป็น
                    (3) การแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวคนเดิม (การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวคนเดิม)
ซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผู้บริหารเห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างได้
                   (4) การแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในกรณีที่
                         (ก) ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ก.อบต.จังหวัด ก.ท.จ. หรือ ก.เมืองพัทยา
                         (ข) มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542/ โดยให้ …
                         โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือเมืองพัทยา รายงานการดำเนินการคัดเลือก และคุณสมบัติของ ลูกจ้างชั่วคราว พร.อมทั้งคำสั่งตามข้อ (1) - (4) ให้ ก.อบต.จังหวัด ก.ท.จ. หรือ ก.เมืองพัทยา พิจารณาตรวจสอบภายใน 5 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้ง ก.อบต.จังหวัด ก.ท.จ. และ ก.เมืองพัทยา พิจารณาดำเนินการ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายวรการ ยกยิ่ง)
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท. และ ก.อบต.

 

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2241-9051 โทรสาร 0-2241-9050

 
   
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved