ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร

2. การควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


วัตถุประสงค์
             1. เพื่อให้มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านบุคลากรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเจตนารมย์การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
             2. เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
             3. เพื่อให้กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคลมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานกลาง
             4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีจริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน


ขอบเขตการควบคุม
กระบวนการการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การแต่งตั้ง และการบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ การพิจารณาเงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนและสวัสดิการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรจนถึงการพ้นจากราชการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามและประเมินผล
1. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
1.แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานกำหนดอัตรากำลังของหน่วยงาน
3. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จิตสำนึกของผู้รับผิดชอบ

1.เกี่ยวกับการสรรหา การ บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย
2. ไม่มีการกำหนดแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. ไม่มีความไม่โปร่งใสในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจนและเปิดเผย
4. จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากรของหน่วยงานที่ถูกต้อง


1. พิจารณาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกับนโยบายรวม ทั้งทบทวนและวางแผนด้านอัตรากำลังให้สอดคล้องกัน
2. กำหนดหลักเกณฑ์และแผนอัตรากำลังสำรองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจนและเปิดเผย
4. จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากรของหน่วยงานที่ถูกต้อง

ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนด้านอัตรากำลัง รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งให้ทราบทั่วกัน 1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2. การมอบหมายงาน 1.จัดให้มีระบบฐานข้อมูลด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถของเจ้าหน้าที่
2. นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ปรัชญาการทำงานและทัศนคติของผู้บริหาร

1.นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน
2. การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
3. ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง

1. ทบทวนนโยบายและกำหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
2. จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณามอบหมายงาน
3. จัดให้มีการพิจารณาหรือทดสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมอบหมายงาน
4. จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรในหน่วยงาน
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ด้านบุคลากรเช่น นโยบายหลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดกลุ่มบุคลากรจำแนกตามลำดับอาวุโส คุณวุฒิ อายุ เพศ และอื่น ๆ ผลการประเมินความรู้ความสามารถ เกณฑ์การทดสอบเป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. การพัฒนาบุคลากร 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
3. หลักสูตรการฝึกอบรม / สัมมนา บุคลากรในหน่วยงาน
4. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
5. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
1. แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
3. การพัฒนาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ
1. จัดให้มีการทบทวนและวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลประวัติข้อมูลบุคลากร และประวัติการได้รับการฝึกอบรมในหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. กำหนดเป้าหมายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจน
4. จัดให้มีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน
5. จัดให้มีระบบการจัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้ทุกฝ่ายรับทราบ
2. จัดให้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน
3. เผยแพร่ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้ทุกฝ่าย
1. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุลากรของหน่วยงาน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

 

 
   

หน้าแรก | กระดานถามตอบ | เว็บไซต์ อบต. | ติดต่อทีมงาน อบต.
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved