ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ๒๕๓๘
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔


สารบัญ

    หน้า
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ๒๕๓๘
    (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
1
  หมวดที่ ๑ การจัดหา 2
     ส่วนที่ ๑ การจัดหาพัสดุ 2
     ส่วนที่ ๒ การซื้อการจ้าง 2
     ส่วนที่ ๓ การเช่า 8
     ส่วนที่ ๔ สัญญาและหลักประกัน 9
     ส่วนที่ ๕ การลงโทษผู้ทิ้งงาน 10
  หมวดที่ ๒ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ 11
     ส่วนที่ ๑ การยืม 11
     ส่วนที่ ๒ การควบคุม 11
     ส่วนที่ ๓ การจำหน่าย 12
  หมวดที่ ๓ คณะกรรมการ และศูนย์รวมข้อมูลการซื้อการจ้าง 13
     


 
 
     
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved